จังหวัดปทุมธานี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
41 บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปทุมธานี บรรษัทภิบาลดีเด่น 2554
42 บริษัท ดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปทุมธานี จรรยาบรรณดีเด่น 2553
43 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลดีเด่น 2553
44 บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี SET Award 2553
45 สถานีโทรทัศน์ DMC Channel ปทุมธานี ช่อสะอาด 2553
46 บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปทุมธานี จรรยาบรรณดีเด่น 2552
47 บริษัท ดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลดีเด่น 2552
48 บริษัท สกินเน็กซ์ จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลดีเด่น 2552
49 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552
50 อบต.คลองสาม ปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดปทุมธานี

41 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2554
42 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2553
43 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2553
44 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2553
45 ชื่อหน่วยงาน สถานีโทรทัศน์ DMC Channel
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ช่อสะอาด
ปีที่รับ 2553
46 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2552
47 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2552
48 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สกินเน็กซ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2552
49 ชื่อหน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
50 ชื่อหน่วยงาน อบต.คลองสาม
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th