จังหวัดปทุมธานี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
32 บริษัท กรุ๊ป เซเว่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
33 บริษัท ดรีมเวอร์คส์ แฟบริคเคเตอร์ จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
34 บริษัท ดรีมเวอร์คส์ แฟบริคเคเตอร์ จำกัด ปทุมธานี องค์กรโปร่งใส 2555
35 บริษัท นวการค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
36 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี SET Award 2555
37 บริษัท สยามทูลส์ แมคคานิค จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
38 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี SET Award 2555
39 สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ปทุมธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2555
40 บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2554

จังหวัดปทุมธานี

31 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
32 ชื่อหน่วยงาน บริษัท กรุ๊ป เซเว่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
33 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ดรีมเวอร์คส์ แฟบริคเคเตอร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
34 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ดรีมเวอร์คส์ แฟบริคเคเตอร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2555
35 ชื่อหน่วยงาน บริษัท นวการค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
36 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2555
37 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามทูลส์ แมคคานิค จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
38 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2555
39 ชื่อหน่วยงาน สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2555
40 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th