จังหวัดปทุมธานี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี SET Award 2556
22 บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี SET Award 2556
23 บริษัท อินเตอร์โปรไฟล์ จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลดีเด่น 2556
24 บริษัท เค.อาร์.เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลดีเด่น 2556
25 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี SET Award 2556
26 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ปทุมธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
27 อบต.บึงบอน ปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
28 เทศบาลตำบลบางกะดี ปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
29 เทศบาลตำบลลำลูกกา ปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
30 เทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556

จังหวัดปทุมธานี

21 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2556
22 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2556
23 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อินเตอร์โปรไฟล์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2556
24 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เค.อาร์.เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2556
25 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2556
26 ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
27 ชื่อหน่วยงาน อบต.บึงบอน
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
28 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางกะดี
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
29 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
30 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครรังสิต
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th