จังหวัดปทุมธานี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ ปทุมธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
12 อบต.บางกระบือ ปทุมธานี พระปกเกล้า 2559
13 เทศบาลตำบลบางกะดี ปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
14 เทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
15 บริษัท ช.สหเซไกเทค จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลดีเด่น 2558
16 บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี จรรยาบรรณดีเด่น 2558
17 สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ปทุมธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
18 บริษัท บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลดีเด่น 2557
19 บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปทุมธานี จรรยาบรรณดีเด่น 2557
20 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557

จังหวัดปทุมธานี

11 ชื่อหน่วยงาน สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
12 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางกระบือ
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
13 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางกะดี
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
14 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครรังสิต
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
15 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ช.สหเซไกเทค จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2558
16 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2558
17 ชื่อหน่วยงาน สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
18 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2557
19 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2557
20 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th