จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 อบต.หนองแวง บุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
22 อบต.โคกขมิ้น บุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
23 อบต.ไทยเจริญ บุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
24 เทศบาลตำบลประโคนชัย บุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
25 อบต.หนองแวง บุรีรัมย์ พระปกเกล้า 2553
26 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ พระปกเกล้า 2553
27 อบต.บึงเจริญ บุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
28 อบต.เจริญสุข บุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
29 อบต.โคกขมิ้น บุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
30 เทศบาลตำบลประโคนชัย บุรีรัมย์ พระปกเกล้า 2552

จังหวัดบุรีรัมย์

21 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองแวง
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
22 ชื่อหน่วยงาน อบต.โคกขมิ้น
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
23 ชื่อหน่วยงาน อบต.ไทยเจริญ
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
24 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
25 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองแวง
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
26 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
27 ชื่อหน่วยงาน อบต.บึงเจริญ
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
28 ชื่อหน่วยงาน อบต.เจริญสุข
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
29 ชื่อหน่วยงาน อบต.โคกขมิ้น
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
30 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th