จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 เทศบาลตำบลกระสัง บุรีรัมย์ พระปกเกล้า 2558
12 อบต.สนวน บุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
13 เทศบาลตำบลประโคนชัย บุรีรัมย์ พระปกเกล้า 2557
14 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
15 บริษัท ศรีเจริญไบโอเพาเวอร์ จำกัด บุรีรัมย์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
16 อบต.ห้วยราช บุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
17 เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา บุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
18 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
19 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด บุรีรัมย์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
20 อบต.สระแก้ว บุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555

จังหวัดบุรีรัมย์

11 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกระสัง
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
12 ชื่อหน่วยงาน อบต.สนวน
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
13 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลประโคนชัย
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
14 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
15 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ศรีเจริญไบโอเพาเวอร์ จำกัด
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
16 ชื่อหน่วยงาน อบต.ห้วยราช
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
17 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
18 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
19 ชื่อหน่วยงาน บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
20 ชื่อหน่วยงาน อบต.สระแก้ว
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th