จังหวัดนราธิวาส

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 อบต.ลำภู นราธิวาส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
22 เทศบาลตำบลตันหยงมัส นราธิวาส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210