จังหวัดนราธิวาส

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 บริษัท วสุนธราวู้ด (1999) จำกัด นราธิวาส ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
12 อบต.ปาเสมัส นราธิวาส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
13 เทศบาลเมืองตากใบ นราธิวาส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
14 เทศบาลเมืองตากใบ นราธิวาส พระปกเกล้า 2555
15 โรงพยาบาลตากใบ นราธิวาส บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2555
16 โรงพยาบาลตากใบ นราธิวาส บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2555
17 เทศบาลเมืองตากใบ นราธิวาส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
18 โรงพยาบาลตากใบ นราธิวาส คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2554
19 โรงพยาบาลตากใบ นราธิวาส คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
20 อบต.ยี่งอ นราธิวาส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดนราธิวาส

11 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วสุนธราวู้ด (1999) จำกัด
จังหวัด นราธิวาส
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
12 ชื่อหน่วยงาน อบต.ปาเสมัส
จังหวัด นราธิวาส
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
13 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองตากใบ
จังหวัด นราธิวาส
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
14 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองตากใบ
จังหวัด นราธิวาส
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
15 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลตากใบ
จังหวัด นราธิวาส
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2555
16 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลตากใบ
จังหวัด นราธิวาส
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2555
17 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองตากใบ
จังหวัด นราธิวาส
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
18 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลตากใบ
จังหวัด นราธิวาส
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2554
19 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลตากใบ
จังหวัด นราธิวาส
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
20 ชื่อหน่วยงาน อบต.ยี่งอ
จังหวัด นราธิวาส
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th