จังหวัดนครสวรรค์

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 เทศบาลเมืองตาคลี นครสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
22 โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส นครสวรรค์ องค์กรโปร่งใส 2556
23 บริษัท ยงสุวัฒน์ อะกรีเทรด จำกัด นครสวรรค์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
24 อบต.พรหมนิมิต นครสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
25 อบต.สระแก้ว นครสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
26 อบต.สุขสำราญ นครสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
27 อบต.หนองบัว นครสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
28 เทศบาลเมืองตาคลี นครสวรรค์ พระปกเกล้า 2554
29 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์ คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
30 อบต.บางแก้ว นครสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดนครสวรรค์

21 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองตาคลี
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
22 ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2556
23 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ยงสุวัฒน์ อะกรีเทรด จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
24 ชื่อหน่วยงาน อบต.พรหมนิมิต
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
25 ชื่อหน่วยงาน อบต.สระแก้ว
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
26 ชื่อหน่วยงาน อบต.สุขสำราญ
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
27 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองบัว
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
28 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองตาคลี
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
29 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
30 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางแก้ว
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th