จังหวัดนครสวรรค์

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จำกัด นครสวรรค์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
12 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟอุดมธัญญกิจหนองบัว นครสวรรค์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
13 อบจ.นครสวรรค์ นครสวรรค์ พระปกเกล้า 2558
14 บริษัท นครสวรรค์ ออโต้แก๊ส จำกัด นครสวรรค์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
15 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
16 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐกานต์โปรเจค 1996 นครสวรรค์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
17 อบต.พรหมนิมิต นครสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
18 อบต.ห้วยถั่วใต้ นครสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
19 เทศบาลตำบลหนองเบน นครสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
20 เทศบาลนครนครสวรรค์ นครสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556

จังหวัดนครสวรรค์

11 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
12 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟอุดมธัญญกิจหนองบัว
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
13 ชื่อหน่วยงาน อบจ.นครสวรรค์
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
14 ชื่อหน่วยงาน บริษัท นครสวรรค์ ออโต้แก๊ส จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
15 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
16 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐกานต์โปรเจค 1996
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
17 ชื่อหน่วยงาน อบต.พรหมนิมิต
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
18 ชื่อหน่วยงาน อบต.ห้วยถั่วใต้
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
19 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองเบน
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
20 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครนครสวรรค์
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th