จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
51 อบต.โพธิ์ทอง นครศรีธรรมราช พระปกเกล้า 2552
52 อบต.โพธิ์ทอง นครศรีธรรมราช พระปกเกล้า 2552
53 อบต.ไชยมนตรี นครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
54 เทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช พระปกเกล้า 2552
55 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551
56 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551

จังหวัดนครศรีธรรมราช

51 ชื่อหน่วยงาน อบต.โพธิ์ทอง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
52 ชื่อหน่วยงาน อบต.โพธิ์ทอง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
53 ชื่อหน่วยงาน อบต.ไชยมนตรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
54 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
55 ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
56 ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th