จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
41 อบต.ไชยมนตรี นครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
42 เทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
43 เทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช พระปกเกล้า 2554
44 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
45 เทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช พระปกเกล้า 2553
46 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552
47 สำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552
48 อบต.กำแพงเซา นครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
49 อบต.ปากพูน นครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
50 อบต.โพธิ์ทอง นครศรีธรรมราช พระปกเกล้า 2552

จังหวัดนครศรีธรรมราช

41 ชื่อหน่วยงาน อบต.ไชยมนตรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
42 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
43 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
44 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
45 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
46 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
47 ชื่อหน่วยงาน สำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
48 ชื่อหน่วยงาน อบต.กำแพงเซา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
49 ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากพูน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
50 ชื่อหน่วยงาน อบต.โพธิ์ทอง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th