จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กองทัพบก นครศรีธรรมราช บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
22 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
23 บริษัท ชูทองการบัญชีธุรกิจและกฎหมาย 1998 จำกัด นครศรีธรรมราช ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
24 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหวัฒน์เทรดดิ้ง นครศรีธรรมราช ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
25 อบต.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
26 อบต.ไม้เรียง นครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
27 เทศบาลตำบลดอนตรอ นครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
28 เทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช พระปกเกล้า 2556
29 บริษัท ผาทอง 24 จำกัด นครศรีธรรมราช ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
30 บริษัท อาเมนทรานสปอร์ต จำกัด นครศรีธรรมราช ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555

จังหวัดนครศรีธรรมราช

21 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กองทัพบก
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
22 ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
23 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชูทองการบัญชีธุรกิจและกฎหมาย 1998 จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
24 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหวัฒน์เทรดดิ้ง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
25 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าศาลา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
26 ชื่อหน่วยงาน อบต.ไม้เรียง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
27 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนตรอ
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
28 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
29 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ผาทอง 24 จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
30 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อาเมนทรานสปอร์ต จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th