จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 อบต.นาหมอบุญ นครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
12 เทศบาลตำบลชะมาย นครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
13 เทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
14 เทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช พระปกเกล้า 2559
15 เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
16 แผนกเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กองทัพบก นครศรีธรรมราช บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
17 บริษัท พาโกรับเบอร์เทรดดิ้ง จำกัด นครศรีธรรมราช ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
18 เทศบาลตำบลขุนทะเล นครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
19 เทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
20 เทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช พระปกเกล้า 2557

จังหวัดนครศรีธรรมราช

11 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาหมอบุญ
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
12 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชะมาย
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
13 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
14 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
15 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
16 ชื่อหน่วยงาน แผนกเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กองทัพบก
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
17 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พาโกรับเบอร์เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
18 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลขุนทะเล
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
19 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
20 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th