จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
51 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
52 อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา พระปกเกล้า 2553
53 อบต.สำนักตะคร้อ นครราชสีมา พระปกเกล้า 2553
54 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
55 ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมปศุสัตว์ นครราชสีมา คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552
56 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552
57 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552
58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552
59 อบต.กุดโบสถ์ นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
60 อบต.สุรนารี นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดนครราชสีมา

51 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
52 ชื่อหน่วยงาน อบจ.นครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
53 ชื่อหน่วยงาน อบต.สำนักตะคร้อ
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
54 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
55 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมปศุสัตว์
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
56 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
57 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
58 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
59 ชื่อหน่วยงาน อบต.กุดโบสถ์
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
60 ชื่อหน่วยงาน อบต.สุรนารี
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th