จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
41 อบต.พลสงคราม นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
42 อบต.สีสุก นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
43 อบต.สุขไพบูลย์ นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
44 อบต.สุรนารี นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
45 อบต.เสิงสาง นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
46 อบต.โนนรัง นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
47 อบต.โนนอุดม นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
48 เทศบาลเมืองสีคิ้ว นครราชสีมา พระปกเกล้า 2554
49 บริษัท เจียเม้ง จำกัด นครราชสีมา บรรษัทภิบาลดีเด่น 2553
50 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553

จังหวัดนครราชสีมา

41 ชื่อหน่วยงาน อบต.พลสงคราม
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
42 ชื่อหน่วยงาน อบต.สีสุก
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
43 ชื่อหน่วยงาน อบต.สุขไพบูลย์
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
44 ชื่อหน่วยงาน อบต.สุรนารี
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
45 ชื่อหน่วยงาน อบต.เสิงสาง
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
46 ชื่อหน่วยงาน อบต.โนนรัง
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
47 ชื่อหน่วยงาน อบต.โนนอุดม
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
48 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองสีคิ้ว
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
49 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เจียเม้ง จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2553
50 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th