จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี กองทัพบก นครราชสีมา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
32 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 กองทัพภาคที่ 2 กองทัพบก นครราชสีมา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2555
33 บริษัท วงศ์จร ปาร์ค โฮเต็ล จำกัด นครราชสีมา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
34 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา กรมวิชาการเกษตร นครราชสีมา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2555
35 เทศบาลเมืองสีคิ้ว นครราชสีมา พระปกเกล้า 2555
36 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต นครราชสีมา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2555
37 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต นครราชสีมา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2555
38 ศูนย์บริการสาธารณสุขโพธิ์กลาง เทศบาลนครนครราชสีมา นครราชสีมา คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2554
39 อบต.กระทุ่มราย นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
40 อบต.ตูม นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554

จังหวัดนครราชสีมา

31 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลค่ายสุรนารี กองทัพบก
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
32 ชื่อหน่วยงาน กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 กองทัพภาคที่ 2 กองทัพบก
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2555
33 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วงศ์จร ปาร์ค โฮเต็ล จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
34 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา กรมวิชาการเกษตร
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2555
35 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองสีคิ้ว
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
36 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2555
37 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2555
38 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริการสาธารณสุขโพธิ์กลาง เทศบาลนครนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2554
39 ชื่อหน่วยงาน อบต.กระทุ่มราย
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
40 ชื่อหน่วยงาน อบต.ตูม
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th