จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต นครราชสีมา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 กองทัพภาคที่ 2 กองทัพบก นครราชสีมา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
23 บริษัท ฟูมาคิลล่า (ประเทศไทย) จำกัด นครราชสีมา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
24 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
25 สำนักชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน นครราชสีมา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
26 อบต.กุดโบสถ์ นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
27 อบต.ดอน นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
28 อบต.ประทาย นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
29 เทศบาลตำบลโนนแดง นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
30 เทศบาลเมืองสีคิ้ว นครราชสีมา พระปกเกล้า 2556

จังหวัดนครราชสีมา

21 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
22 ชื่อหน่วยงาน กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 กองทัพภาคที่ 2 กองทัพบก
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
23 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ฟูมาคิลล่า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
24 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
25 ชื่อหน่วยงาน สำนักชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
26 ชื่อหน่วยงาน อบต.กุดโบสถ์
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
27 ชื่อหน่วยงาน อบต.ดอน
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
28 ชื่อหน่วยงาน อบต.ประทาย
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
29 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโนนแดง
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
30 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองสีคิ้ว
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th