จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 อบต.โนนประดู่ นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
12 เทศบาลตำบลกุดจิก นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
13 โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน นครราชสีมา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
14 บริษัท เอ แอนด์ เอ สแตนดาร์ท จำกัด นครราชสีมา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
15 บริษัท โคราช ไทย เทค จำกัด นครราชสีมา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
16 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร นครราชสีมา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
17 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต นครราชสีมา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
18 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ นครราชสีมา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
19 เทศบาลเมืองสีคิ้ว นครราชสีมา พระปกเกล้าทองคำ 2557
20 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี กองทัพบก นครราชสีมา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557

จังหวัดนครราชสีมา

11 ชื่อหน่วยงาน อบต.โนนประดู่
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
12 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกุดจิก
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
13 ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
14 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอ แอนด์ เอ สแตนดาร์ท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
15 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โคราช ไทย เทค จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
16 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
17 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
18 ชื่อหน่วยงาน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
19 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองสีคิ้ว
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2557
20 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลค่ายสุรนารี กองทัพบก
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th