จังหวัดนครพนม

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 อบต.ท่าค้อ นครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
12 อบต.นามะเขือ นครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
13 อบต.บ้านค้อ นครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
14 อบต.เรณูใต้ นครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
15 อบต.โพนบก นครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
16 ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนครพนม-มุกดาหาร สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน นครพนม คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
17 อบต.ดอนนางหงส์ นครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
18 อบต.โพนทอง นครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
19 โรงพยาบาลนครพนม นครพนม คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551

จังหวัดนครพนม

11 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าค้อ
จังหวัด นครพนม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
12 ชื่อหน่วยงาน อบต.นามะเขือ
จังหวัด นครพนม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
13 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านค้อ
จังหวัด นครพนม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
14 ชื่อหน่วยงาน อบต.เรณูใต้
จังหวัด นครพนม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
15 ชื่อหน่วยงาน อบต.โพนบก
จังหวัด นครพนม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
16 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนครพนม-มุกดาหาร สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน
จังหวัด นครพนม
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
17 ชื่อหน่วยงาน อบต.ดอนนางหงส์
จังหวัด นครพนม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
18 ชื่อหน่วยงาน อบต.โพนทอง
จังหวัด นครพนม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
19 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลนครพนม
จังหวัด นครพนม
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th