จังหวัดกระบี่

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
51 อบจ.กระบี่ กระบี่ พระปกเกล้า 2552
52 อบจ.กระบี่ กระบี่ พระปกเกล้า 2552
53 อบจ.กระบี่ กระบี่ พระปกเกล้า 2552
54 อบจ.กระบี่ กระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
55 อบต.อ่าวนาง กระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
56 อบต.ไสไทย กระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
57 เทศบาลตำบลปลายพระยา กระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
58 เทศบาลเมืองกระบี่ กระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
59 บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) กระบี่ SET Award 2551
60 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ กระบี่ คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551

จังหวัดกระบี่

51 ชื่อหน่วยงาน อบจ.กระบี่
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
52 ชื่อหน่วยงาน อบจ.กระบี่
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
53 ชื่อหน่วยงาน อบจ.กระบี่
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
54 ชื่อหน่วยงาน อบจ.กระบี่
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
55 ชื่อหน่วยงาน อบต.อ่าวนาง
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
56 ชื่อหน่วยงาน อบต.ไสไทย
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
57 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปลายพระยา
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
58 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
59 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2551
60 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th