จังหวัดกระบี่

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
41 อบต.คลองท่อมเหนือ กระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
42 อบต.ดินอุดม กระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
43 อบต.หนองทะเล กระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
44 อบต.อ่าวนาง กระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
45 อบต.ไสไทย กระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
46 เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ กระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
47 เทศบาลตำบลปลายพระยา กระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
48 เทศบาลตำบลเขาพนม กระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
49 เทศบาลเมืองกระบี่ กระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
50 อบจ.กระบี่ กระบี่ พระปกเกล้าทองคำ 2553

จังหวัดกระบี่

41 ชื่อหน่วยงาน อบต.คลองท่อมเหนือ
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
42 ชื่อหน่วยงาน อบต.ดินอุดม
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
43 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองทะเล
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
44 ชื่อหน่วยงาน อบต.อ่าวนาง
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
45 ชื่อหน่วยงาน อบต.ไสไทย
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
46 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
47 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปลายพระยา
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
48 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาพนม
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
49 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
50 ชื่อหน่วยงาน อบจ.กระบี่
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2553

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th