จังหวัดกระบี่

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 อบจ.กระบี่ กระบี่ พระปกเกล้าทองคำ 2557
22 อบต.อ่าวนาง กระบี่ พระปกเกล้า 2557
23 อบต.อ่าวนาง กระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
24 เทศบาลตำบลปลายพระยา กระบี่ พระปกเกล้า 2557
25 เทศบาลเมืองกระบี่ กระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
26 บริษัท พี เอ็น แอ๊คเคาน์ ซิสเต็ม แอนด์ คอนเซาน์ จำกัด กระบี่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
27 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟินิท เอนริช กระบี่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
28 อบต.หนองทะเล กระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
29 อบต.อ่าวนาง กระบี่ พระปกเกล้า 2556
30 อบต.อ่าวนาง กระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556

จังหวัดกระบี่

21 ชื่อหน่วยงาน อบจ.กระบี่
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2557
22 ชื่อหน่วยงาน อบต.อ่าวนาง
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
23 ชื่อหน่วยงาน อบต.อ่าวนาง
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
24 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปลายพระยา
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
25 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
26 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พี เอ็น แอ๊คเคาน์ ซิสเต็ม แอนด์ คอนเซาน์ จำกัด
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
27 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟินิท เอนริช
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
28 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองทะเล
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
29 ชื่อหน่วยงาน อบต.อ่าวนาง
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
30 ชื่อหน่วยงาน อบต.อ่าวนาง
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th