จังหวัดกระบี่

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 อบต.อ่าวนาง กระบี่ พระปกเกล้า 2559
12 เทศบาลตำบลปลายพระยา กระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
13 เทศบาลตำบลปลายพระยา กระบี่ พระปกเกล้า 2559
14 เทศบาลเมืองกระบี่ กระบี่ พระปกเกล้า 2559
15 บริษัท พี เอ็น แอ๊คเคาน์ ซิสเต็ม แอนด์ คอนเซาน์ จำกัด กระบี่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
16 อบจ.กระบี่ กระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
17 อบต.อ่าวนาง กระบี่ พระปกเกล้า 2558
18 เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ กระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
19 เทศบาลตำบลปลายพระยา กระบี่ พระปกเกล้า 2558
20 เทศบาลตำบลปลายพระยา กระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558

จังหวัดกระบี่

11 ชื่อหน่วยงาน อบต.อ่าวนาง
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
12 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปลายพระยา
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
13 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปลายพระยา
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
14 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
15 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พี เอ็น แอ๊คเคาน์ ซิสเต็ม แอนด์ คอนเซาน์ จำกัด
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
16 ชื่อหน่วยงาน อบจ.กระบี่
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
17 ชื่อหน่วยงาน อบต.อ่าวนาง
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
18 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
19 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปลายพระยา
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
20 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปลายพระยา
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th