จังหวัดนครปฐม

41 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลนครชัยศรี
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
42 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางแก้วฟ้า
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
43 ชื่อหน่วยงาน อบต.มหาสวัสดิ์
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
44 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสามง่าม
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
45 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลนครชัยศรี
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th