จังหวัดนครปฐม

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
32 อบต.รางพิกุล นครปฐม พระปกเกล้า 2555
33 ตำรวจภูธรภาค 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครปฐม คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2554
34 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม นครปฐม คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2554
35 อบต.นครปฐม นครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
36 อบต.บางหลวง นครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
37 อบต.สามควายเผือก นครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
38 อบต.สามพราน นครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
39 อบต.ห้วยขวาง นครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
40 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม นครปฐม คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553

จังหวัดนครปฐม

31 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
32 ชื่อหน่วยงาน อบต.รางพิกุล
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
33 ชื่อหน่วยงาน ตำรวจภูธรภาค 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2554
34 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2554
35 ชื่อหน่วยงาน อบต.นครปฐม
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
36 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางหลวง
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
37 ชื่อหน่วยงาน อบต.สามควายเผือก
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
38 ชื่อหน่วยงาน อบต.สามพราน
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
39 ชื่อหน่วยงาน อบต.ห้วยขวาง
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
40 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th