จังหวัดนครปฐม

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 เทศบาลตำบลดอนยายหอม นครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
22 เทศบาลเมืองนครปฐม นครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
23 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
24 ตำรวจภูธรภาค 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครปฐม บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2555
25 นางสาวจีรนันท์ มะโนแจ่ม นครปฐม ช่อสะอาด 2555
26 นายธนพล นิ่มทัยสุข นครปฐม ช่อสะอาด 2555
27 บริษัท กฎหมายและบัญชีวรกาญจน์ (44) จำกัด นครปฐม ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
28 บริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) จำกัด นครปฐม ช่อสะอาด 2555
29 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นครปฐม SET Award 2555
30 บริษัท ไทยดั๊กไทล์ อินดัสตรี้ จำกัด นครปฐม ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555

จังหวัดนครปฐม

21 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนยายหอม
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
22 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองนครปฐม
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
23 ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
24 ชื่อหน่วยงาน ตำรวจภูธรภาค 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2555
25 ชื่อหน่วยงาน นางสาวจีรนันท์ มะโนแจ่ม
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล ช่อสะอาด
ปีที่รับ 2555
26 ชื่อหน่วยงาน นายธนพล นิ่มทัยสุข
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล ช่อสะอาด
ปีที่รับ 2555
27 ชื่อหน่วยงาน บริษัท กฎหมายและบัญชีวรกาญจน์ (44) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
28 ชื่อหน่วยงาน บริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล ช่อสะอาด
ปีที่รับ 2555
29 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2555
30 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยดั๊กไทล์ อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th