จังหวัดนครปฐม

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 บริษัท เอ ไอ พี จำกัด นครปฐม ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
12 บริษัท เอ ไอ พี จำกัด นครปฐม ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
13 อบต.ยายชา นครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
14 บริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) จำกัด นครปฐม ช่อสะอาด 2557
15 นางสาวจีรนันท์ มะโนแจ่ม นครปฐม ช่อสะอาด 2556
16 นายธนพล นิ่มทัยสุข นครปฐม ช่อสะอาด 2556
17 บริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) จำกัด นครปฐม ช่อสะอาด 2556
18 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด นครปฐม ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
19 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม นครปฐม องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards 2556
20 อบต.บางหลวง นครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556

จังหวัดนครปฐม

11 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอ ไอ พี จำกัด
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
12 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอ ไอ พี จำกัด
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
13 ชื่อหน่วยงาน อบต.ยายชา
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
14 ชื่อหน่วยงาน บริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล ช่อสะอาด
ปีที่รับ 2557
15 ชื่อหน่วยงาน นางสาวจีรนันท์ มะโนแจ่ม
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล ช่อสะอาด
ปีที่รับ 2556
16 ชื่อหน่วยงาน นายธนพล นิ่มทัยสุข
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล ช่อสะอาด
ปีที่รับ 2556
17 ชื่อหน่วยงาน บริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล ช่อสะอาด
ปีที่รับ 2556
18 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
19 ชื่อหน่วยงาน สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards
ปีที่รับ 2556
20 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางหลวง
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th