จังหวัดตาก

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 อบต.แม่ปะ ตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
22 อบต.แม้ต้าน ตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
23 เทศบาลตำบลวังหมัน ตาก พระปกเกล้า 2554
24 สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก ตาก คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
25 โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก ตาก คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
26 อบต.วังหมัน ตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
27 อบต.แม่ปะ ตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
28 โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก ตาก คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552

จังหวัดตาก

21 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม่ปะ
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
22 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม้ต้าน
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
23 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวังหมัน
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
24 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
25 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
26 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังหมัน
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
27 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม่ปะ
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
28 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th