จังหวัดตาก

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 อบต.วังหมัน ตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
12 เทศบาลตำบลพบพระ ตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
13 บริษัท ท็อป ฟอร์ม บราเซีย (แม่สอด) จำกัด ตาก ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
14 อบต.วังหมัน ตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
15 อบต.พระธาตุผาแดง ตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
16 อบต.พะวอ ตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
17 อบต.วังประจบ ตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
18 อบต.วังหมัน ตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
19 อบต.วังหิน ตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
20 อบต.สมอโคน ตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554

จังหวัดตาก

11 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังหมัน
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
12 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพบพระ
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
13 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ท็อป ฟอร์ม บราเซีย (แม่สอด) จำกัด
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
14 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังหมัน
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
15 ชื่อหน่วยงาน อบต.พระธาตุผาแดง
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
16 ชื่อหน่วยงาน อบต.พะวอ
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
17 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังประจบ
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
18 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังหมัน
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
19 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังหิน
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
20 ชื่อหน่วยงาน อบต.สมอโคน
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th