จังหวัดตราด

11 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบอน
จังหวัด ตราด
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
12 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
จังหวัด ตราด
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
13 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด
จังหวัด ตราด
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
14 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าโสม
จังหวัด ตราด
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
15 ชื่อหน่วยงาน อบต.ห้วงน้ำขาว
จังหวัด ตราด
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
16 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบอน
จังหวัด ตราด
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th