จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
51 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เชียงใหม่ พระปกเกล้า 2559
52 เทศบาลตำบลป่าแดด เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
53 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เชียงใหม่ พระปกเกล้า 2559
54 เทศบาลตำบลลวงเหนือ เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
55 เทศบาลตำบลสันผักหวาน เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
56 เทศบาลตำบลสุเทพ เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
57 เทศบาลตำบลหนองควาย เชียงใหม่ พระปกเกล้าทองคำ 2559
58 เทศบาลตำบลหนองควาย เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
59 เทศบาลตำบลเชิงดอย เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
60 เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559

จังหวัดเชียงใหม่

51 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
52 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าแดด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
53 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
54 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลวงเหนือ
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
55 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสันผักหวาน
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
56 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสุเทพ
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
57 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองควาย
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2559
58 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองควาย
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
59 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเชิงดอย
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
60 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th