จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 เทศบาลเมืองแม่เหียะ เชียงใหม่ พระปกเกล้า 2560
32 เทศบาลเมืองแม่เหียะ เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
33 กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย เชียงใหม่ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
34 งานบริหารโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
35 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมโรค เชียงใหม่ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
36 บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด เชียงใหม่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
37 บริษัท ผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด เชียงใหม่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
38 บริษัท เชอวาล เทคโนโลยี่ จำกัด เชียงใหม่ บรรษัทภิบาลดีเด่น 2559
39 บริษัท โกลด์มิลค์ จำกัด เชียงใหม่ ธรรมาภิบาลดีเด่น 2559
40 บริษัท โกลบอลทรีท จำกัด เชียงใหม่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559

จังหวัดเชียงใหม่

31 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองแม่เหียะ
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
32 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองแม่เหียะ
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
33 ชื่อหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
34 ชื่อหน่วยงาน งานบริหารโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
35 ชื่อหน่วยงาน ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมโรค
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
36 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
37 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
38 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เชอวาล เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559
39 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โกลด์มิลค์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559
40 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โกลบอลทรีท จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th