จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 สำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 กรมปศุสัตว์ เชียงใหม่ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
12 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์วัฒนธรรมเชียงใหม่ เชียงใหม่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
13 อบต.ข่วงเปา เชียงใหม่ พระปกเกล้า 2560
14 อบต.ข่วงเปา เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
15 อบต.ดอนแก้ว เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
16 อบต.ท่าผา เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
17 อบต.บ้านทับ เชียงใหม่ พระปกเกล้า 2560
18 อบต.บ้านทับ เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
19 อบต.สันกลาง เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
20 อบต.เวียง เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560

จังหวัดเชียงใหม่

11 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 กรมปศุสัตว์
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
12 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์วัฒนธรรมเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
13 ชื่อหน่วยงาน อบต.ข่วงเปา
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
14 ชื่อหน่วยงาน อบต.ข่วงเปา
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
15 ชื่อหน่วยงาน อบต.ดอนแก้ว
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
16 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าผา
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
17 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านทับ
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
18 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านทับ
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
19 ชื่อหน่วยงาน อบต.สันกลาง
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
20 ชื่อหน่วยงาน อบต.เวียง
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th