จังหวัดเชียงราย

81 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
82 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
83 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่จัน
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
84 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
85 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
86 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2551
87 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเมืองพาน
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th