จังหวัดเชียงราย

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
51 เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย พระปกเกล้า 2555
52 อบจ.เชียงราย เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
53 อบต.ท่าสาย เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
54 อบต.สันกลาง เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
55 อบต.สันติสุข เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
56 อบต.หัวงัม เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
57 อบต.หัวงัม เชียงราย พระปกเกล้า 2554
58 อบต.แม่พริก เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
59 อบต.แม่ไร่ เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
60 เทศบาลตำบลนางแล เชียงราย พระปกเกล้า 2554

จังหวัดเชียงราย

51 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
52 ชื่อหน่วยงาน อบจ.เชียงราย
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
53 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าสาย
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
54 ชื่อหน่วยงาน อบต.สันกลาง
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
55 ชื่อหน่วยงาน อบต.สันติสุข
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
56 ชื่อหน่วยงาน อบต.หัวงัม
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
57 ชื่อหน่วยงาน อบต.หัวงัม
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
58 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม่พริก
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
59 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม่ไร่
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
60 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนางแล
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th