จังหวัดเชียงราย

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
41 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
42 เทศบาลตำบลแม่สาย เชียงราย พระปกเกล้า 2556
43 เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
44 เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย พระปกเกล้า 2556
45 บริษัท ธนชัยการบัญชี จำกัด เชียงราย ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
46 บริษัท แอ็ค คอนเซ็ปท์ จำกัด เชียงราย ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
47 อบต.หัวงัม เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
48 อบต.หัวงัม เชียงราย พระปกเกล้าทองคำ 2555
49 อบต.เชียงเคี่ยน เชียงราย พระปกเกล้า 2555
50 เทศบาลตำบลแม่ยาว เชียงราย พระปกเกล้า 2555

จังหวัดเชียงราย

41 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
42 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่สาย
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
43 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
44 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
45 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ธนชัยการบัญชี จำกัด
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
46 ชื่อหน่วยงาน บริษัท แอ็ค คอนเซ็ปท์ จำกัด
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
47 ชื่อหน่วยงาน อบต.หัวงัม
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
48 ชื่อหน่วยงาน อบต.หัวงัม
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2555
49 ชื่อหน่วยงาน อบต.เชียงเคี่ยน
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
50 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่ยาว
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th