จังหวัดเชียงราย

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย เชียงราย บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
22 มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก สาขาเชียงราย โครงการจัดตั้งมูลนิธิบ้านครูน้ำ เชียงราย องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards 2558
23 อบต.สันกลาง เชียงราย พระปกเกล้า 2558
24 อบต.แม่พริก เชียงราย พระปกเกล้า 2558
25 อบต.แม่พริก เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
26 เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย พระปกเกล้า 2558
27 เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
28 อบต.สันกลาง เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
29 อบต.หัวงัม เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
30 อบต.แม่พริก เชียงราย พระปกเกล้า 2557

จังหวัดเชียงราย

21 ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
22 ชื่อหน่วยงาน มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก สาขาเชียงราย โครงการจัดตั้งมูลนิธิบ้านครูน้ำ
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards
ปีที่รับ 2558
23 ชื่อหน่วยงาน อบต.สันกลาง
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
24 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม่พริก
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
25 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม่พริก
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
26 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
27 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
28 ชื่อหน่วยงาน อบต.สันกลาง
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
29 ชื่อหน่วยงาน อบต.หัวงัม
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
30 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม่พริก
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th