จังหวัดชุมพร

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 อบต.ทุ่งระยะ ชุมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
12 อบต.วิสัยใต้ ชุมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
13 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ชุมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
14 บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ชุมพร SET Award 2555
15 บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จำกัด ชุมพร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
16 อบต.ถ้ำสิงห์ ชุมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
17 อบต.ทุ่งคา ชุมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
18 อบต.สวนแตง ชุมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
19 เทศบาลตำบลท่ายาง ชุมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
20 อบต.ถ้ำสิงห์ ชุมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดชุมพร

11 ชื่อหน่วยงาน อบต.ทุ่งระยะ
จังหวัด ชุมพร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
12 ชื่อหน่วยงาน อบต.วิสัยใต้
จังหวัด ชุมพร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
13 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
จังหวัด ชุมพร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
14 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชุมพร
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2555
15 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด ชุมพร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
16 ชื่อหน่วยงาน อบต.ถ้ำสิงห์
จังหวัด ชุมพร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
17 ชื่อหน่วยงาน อบต.ทุ่งคา
จังหวัด ชุมพร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
18 ชื่อหน่วยงาน อบต.สวนแตง
จังหวัด ชุมพร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
19 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่ายาง
จังหวัด ชุมพร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
20 ชื่อหน่วยงาน อบต.ถ้ำสิงห์
จังหวัด ชุมพร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th