จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 อบต.ศรีสำราญ ชัยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
12 อบต.โพนทอง ชัยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
13 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552
14 อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
15 อบต.รอบเมือง ชัยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
16 อบต.โพนทอง ชัยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
17 เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ชัยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
18 เรือนจำอำเภอภูเขียว ชัยภูมิ คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552
19 เรือนจำอำเภอภูเขียว ชัยภูมิ คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551

จังหวัดชัยภูมิ

11 ชื่อหน่วยงาน อบต.ศรีสำราญ
จังหวัด ชัยภูมิ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
12 ชื่อหน่วยงาน อบต.โพนทอง
จังหวัด ชัยภูมิ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
13 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
14 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านค่าย
จังหวัด ชัยภูมิ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
15 ชื่อหน่วยงาน อบต.รอบเมือง
จังหวัด ชัยภูมิ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
16 ชื่อหน่วยงาน อบต.โพนทอง
จังหวัด ชัยภูมิ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
17 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
จังหวัด ชัยภูมิ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
18 ชื่อหน่วยงาน เรือนจำอำเภอภูเขียว
จังหวัด ชัยภูมิ
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
19 ชื่อหน่วยงาน เรือนจำอำเภอภูเขียว
จังหวัด ชัยภูมิ
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th