จังหวัดชัยนาท

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 อบต.ไร่พัฒนา ชัยนาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
12 เทศบาลตำบลหันคา ชัยนาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
13 เทศบาลตำบลห้วยงู ชัยนาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
14 บริษัท ชัยนาทตรวจสภาพ จำกัด ชัยนาท ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
15 บริษัท ทิพย์วิมานทอง จำกัด ชัยนาท ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
16 บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท จำกัด ชัยนาท ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
17 เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน ชัยนาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
18 อบต.หันคา ชัยนาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
19 อบต.ห้วยงู ชัยนาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
20 เทศบาลตำบลหันคา ชัยนาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดชัยนาท

11 ชื่อหน่วยงาน อบต.ไร่พัฒนา
จังหวัด ชัยนาท
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
12 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหันคา
จังหวัด ชัยนาท
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
13 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลห้วยงู
จังหวัด ชัยนาท
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
14 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชัยนาทตรวจสภาพ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
15 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทิพย์วิมานทอง จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
16 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
17 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
จังหวัด ชัยนาท
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
18 ชื่อหน่วยงาน อบต.หันคา
จังหวัด ชัยนาท
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
19 ชื่อหน่วยงาน อบต.ห้วยงู
จังหวัด ชัยนาท
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
20 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหันคา
จังหวัด ชัยนาท
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th