จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
51 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร องค์กรโปร่งใส 2560
52 บริษัท ยูแทคไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร จรรยาบรรณดีเด่น 2560
53 บริษัท ยูแทคไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
54 บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด กรุงเทพมหานคร จรรยาบรรณดีเด่น 2560
55 บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
56 บริษัท สำนักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จำกัด กรุงเทพมหานคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
57 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด กรุงเทพมหานคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
58 บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
59 บริษัท เดอะตรีทัช เอเชียแปซิฟิค จำกัด กรุงเทพมหานคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
60 บริษัท เนเร่ ธุ แอนด์ เดอะ พุ จำกัด กรุงเทพมหานคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

51 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2560
52 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2560
53 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
54 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2560
55 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
56 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สำนักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
57 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
58 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
59 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เดอะตรีทัช เอเชียแปซิฟิค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
60 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เนเร่ ธุ แอนด์ เดอะ พุ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th