จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2560
32 บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพมหานคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
33 บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรุงเทพมหานคร จรรยาบรรณดีเด่น 2560
34 บริษัท คีนน์ จำกัด กรุงเทพมหานคร จรรยาบรรณดีเด่น 2560
35 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
36 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร องค์กรโปร่งใส 2560
37 บริษัท ดี คิว โอโล่ แอสเซท จำกัด กรุงเทพมหานคร จรรยาบรรณดีเด่น 2560
38 บริษัท ดี ดับเบิลยู คอนซัลแทนท์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
39 บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด กรุงเทพมหานคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
40 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2560

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

31 ชื่อหน่วยงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปีที่รับ 2560
32 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
33 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2560
34 ชื่อหน่วยงาน บริษัท คีนน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2560
35 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
36 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2560
37 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ดี คิว โอโล่ แอสเซท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2560
38 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ดี ดับเบิลยู คอนซัลแทนท์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
39 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
40 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th