จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร องค์กรโปร่งใส 2560
22 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
23 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
24 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2560
25 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร องค์กรโปร่งใส 2560
26 ธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2560
27 ธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร องค์กรโปร่งใส 2560
28 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2560
29 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร องค์กรโปร่งใส 2560
30 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรุงเทพมหานคร องค์กรโปร่งใส 2560

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

21 ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2560
22 ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
23 ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
24 ชื่อหน่วยงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปีที่รับ 2560
25 ชื่อหน่วยงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2560
26 ชื่อหน่วยงาน ธนาคารออมสิน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปีที่รับ 2560
27 ชื่อหน่วยงาน ธนาคารออมสิน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2560
28 ชื่อหน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปีที่รับ 2560
29 ชื่อหน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2560
30 ชื่อหน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th