จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1071 บริษัท แพนเอเชีย อุตสาหกรรม จำกัด กรุงเทพมหานคร ธรรมาภิบาลดีเด่น 2551
1072 บริษัท โยธกา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรุงเทพมหานคร ธรรมาภิบาลดีเด่น 2551
1073 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร จรรยาบรรณดีเด่น 2551
1074 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551
1075 ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551
1076 สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551
1077 สถานีตำรวจนครบาลบุคคโล กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551
1078 สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551
1079 ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551
1080 โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1071 ชื่อหน่วยงาน บริษัท แพนเอเชีย อุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2551
1072 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โยธกา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2551
1073 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2551
1074 ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
1075 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
1076 ชื่อหน่วยงาน สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
1077 ชื่อหน่วยงาน สถานีตำรวจนครบาลบุคคโล กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
1078 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 สำนักงานประกันสังคม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
1079 ชื่อหน่วยงาน ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
1080 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th