ฐานข้อมูลธรรมาภิบาล

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสกลนคร

จำนวนประชากร
พื้นที่ (ตร.กม.)
เขต/อำเภอ
แขวง/ตำบล
หมู่บ้าน
เทศบาล
อบต
941,810
9,606
18
125
1,514
65
74

สรุปข้อมูลธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร

ประเภทหน่วยงาน

เอกชน
5
ประชา
สังคม
0
รัฐ
4
รัฐ
วิสาหกิจ
0
อปท.
13
1 มิติหลักนิติธรรม
2 มิติหลักคุณธรรม
3 มิติหลักความโปร่งใส
4 มิติหลักการมีส่วนร่วม
5 มิติหลักสำนึกรับผิดชอบ
6 มิติหลักความคุ้มค่า
29
29
31
31
29
28
กลุ่ม Samong Group
พื้นที่
ตำบล/แขวง ทุ่งแก
อำเภอ/เขต เจริญศิลป์
จังหวัด สกลนคร
ประเภทหน่วยงาน
ภาคเอกชน
เว็บไซต์

ชื่อรางวัล ช่อสะอาด

ระดับรางวัล โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร

ประเภทธรรมาภิบาล มิติหลักนิติธรรม มิติหลักคุณธรรม มิติหลักความโปร่งใส มิติหลักการมีส่วนร่วม มิติหลักสำนึกรับผิดชอบ

หน่วยงานที่มอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th