ฐานข้อมูลธรรมาภิบาล

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกรุงเทพมหานคร

จำนวนประชากร
พื้นที่ (ตร.กม.)
เขต/อำเภอ
แขวง/ตำบล
หมู่บ้าน
เทศบาล
อบต
8,305,218
1,568
50
169
0
0
0

สรุปข้อมูลธรรมาภิบาลจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประเภทหน่วยงาน

เอกชน
374
ประชา
สังคม
16
รัฐ
249
รัฐ
วิสาหกิจ
11
อปท.
0
1 มิติหลักนิติธรรม
2 มิติหลักคุณธรรม
3 มิติหลักความโปร่งใส
4 มิติหลักการมีส่วนร่วม
5 มิติหลักสำนึกรับผิดชอบ
6 มิติหลักความคุ้มค่า
1,066
1,066
1,066
975
1,040
784
กรมควบคุมมลพิษ
พื้นที่
ตำบล/แขวง สามเสนใน
อำเภอ/เขต พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเภทหน่วยงาน
ภาครัฐ
เว็บไซต์

ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส

ระดับรางวัล ชมเชย

ประเภทธรรมาภิบาล มิติหลักนิติธรรม มิติหลักคุณธรรม มิติหลักความโปร่งใส มิติหลักสำนึกรับผิดชอบ

หน่วยงานที่มอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th