ฐานข้อมูลธรรมาภิบาล

สรุปข้อมูลธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์

ประเภทหน่วยงาน

เอกชน
3
ประชา
สังคม
0
รัฐ
4
รัฐ
วิสาหกิจ
0
อปท.
11
โรงพยาบาลสังขะ กระทรวงสาธารณะสุข
พื้นที่ ตำบล/แขวง สังขะ
อำเภอ/เขต สังขะ
จังหวัด สุรินทร์
ประเภทหน่วยงาน ภาครัฐ

ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)

ระดับรางวัล ดี

ประเภทธรรมาภิบาล มิติหลักนิติธรรม มิติหลักคุณธรรม มิติหลักความโปร่งใส มิติหลักการมีส่วนร่วม มิติหลักสำนึกรับผิดชอบ มิติหลักความคุ้มค่า

หน่วยงานที่มอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210