ฐานข้อมูลธรรมาภิบาล

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวนประชากร
พื้นที่ (ตร.กม.)
เขต/อำเภอ
แขวง/ตำบล
หมู่บ้าน
เทศบาล
อบต
1,450,466
9,943
23
170
1,551
50
130

สรุปข้อมูลธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทหน่วยงาน

เอกชน
7
ประชา
สังคม
0
รัฐ
9
รัฐ
วิสาหกิจ
0
อปท.
19
1 มิติหลักนิติธรรม
2 มิติหลักคุณธรรม
3 มิติหลักความโปร่งใส
4 มิติหลักการมีส่วนร่วม
5 มิติหลักสำนึกรับผิดชอบ
6 มิติหลักความคุ้มค่า
45
45
49
56
44
44
แผนกเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กองทัพบก
พื้นที่
ตำบล/แขวง กะปาง
อำเภอ/เขต ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ประเภทหน่วยงาน
ภาครัฐ
เว็บไซต์

ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)

ระดับรางวัล ดี

ประเภทธรรมาภิบาล มิติหลักนิติธรรม มิติหลักคุณธรรม มิติหลักความโปร่งใส มิติหลักการมีส่วนร่วม มิติหลักสำนึกรับผิดชอบ มิติหลักความคุ้มค่า

หน่วยงานที่มอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th