ฐานข้อมูลธรรมาภิบาล

สรุปข้อมูลธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส

ประเภทหน่วยงาน

เอกชน
2
ประชา
สังคม
0
รัฐ
5
รัฐ
วิสาหกิจ
0
อปท.
7
บริษัท วสุนธราวู้ด (1999) จำกัด
พื้นที่ ตำบล/แขวง สุไหงโก-ลก
อำเภอ/เขต สุไหงโก-ลก
จังหวัด นราธิวาส
ประเภทหน่วยงาน ภาคเอกชน

ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น

ระดับรางวัล ประเภท 2 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท

ประเภทธรรมาภิบาล มิติหลักนิติธรรม มิติหลักคุณธรรม มิติหลักความโปร่งใส มิติหลักการมีส่วนร่วม มิติหลักสำนึกรับผิดชอบ มิติหลักความคุ้มค่า

หน่วยงานที่มอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210